PRIJMIME MÁRIU AKO NAJLEPŠIU MATKU A PRVÚ OCHRANKYŇU ŽIVOTA

Božie slovo

„Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. 

Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke:

Žena, hľa, tvoj syn!’”

 (Jn 19, 25 – 26)

 

Úvaha

Matka pozná svoje dieťa najlepšie. Vie, kedy ho objať a kedy napomenúť. Dobré vzťahy s matkou a otcom v značnej miere formujú naše človečenstvo. Od momentu skonávania Ježiša na Golgote máme nielen právo, ale predovšetkým synovskú povinnosť vziať ako svätý Ján Božiu Matku k sebe, do svojho srdca. Náš vzťah k Márii a mariánska úcta nie sú prejavom ľudskej slabosti, ale hlbokej viery a dôvery v jej nepochybný príhovor u Spasiteľa. Aká krásna je láska – verná a neodvolateľná.

Takej láske nás svojím životom učí Božia Matka, keď prijíma Ježiša a dokáže byť pri ňom v každej situácii, aj vo chvíli utrpenia a smrti. S dôverou sa jej odovzdajme a nebojme sa prijať výzvu na obranu života, ktorú nám predkladá pri každom pohľade na jej tvár.

Prosme Ducha Svätého za matky naplnené strachom pri pomyslení na život, ktorý sa počal pod ich srdcom, aby sa s dôverou odovzdali Márii. Ona ich naučí zodpovedne milovať. Mária je najlepšia matka a prvá ochrankyňa života. 

Mária, matka života, matka krásnej lásky, oroduj za nás!

 

Prosby

 

Modlime sa o čo najhojnejšie ovocie duchovnej adopcie.

Milosrdný Bože, zachráň nenarodené deti.

Otče, ty prenikáš vnútro človeka, nakloň mysle predstaviteľov štátov na stranu ochrany nenarodených detí a srdcia matiek k ich deťom.

Pane Ježišu, dal si nám príklad lásky siahajúcej za hrob, posilňuj matky, ktorých život je v ohrození, aby neváhali v dôvere sa odovzdať tvojmu víťaznému krížu.

Duchu Svätý, príď a obnov srdcia matiek, otcov, lekárov a štátnych predstaviteľov, aby sa z katov stali zapálení ochrancovia života nenarodených detí.

 

Otče náš… Zdravas’, Mária…

 

Svätá Mária, oroduj za nás. 

Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.

Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

 

 

Modlitba za nenarodené deti

Bože, Otec milosrdenstva a darca života, zhliadni, prosíme, na všetky počaté deti. Zahrň ich svojou starostlivosťou a dovoľ im šťastlivo prísť na svet. Prosíme ťa zvlášť za tie nenarodené deti, ktoré sú ohrozené potratom. 

Vyriekni nad nimi svoje slová: ,,Ži, rasti!” Daj, aby si ich matky a najbližší rozmysleli rozhodnutie siahnuť im na život. Učiň, aby rodičia s láskou prijali svoje dieťa a v ňom tvojho Syna Ježiša.

Bože, posilňuj rodičov, ktorí prežívajú ťažké obdobie, a zjav sa im ako ten, ktorý dokonale uspokojuje všetky duchovné, fyzické, psychické a materiálne potreby. O to ťa prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista, skrze ktorého sme sa znovu zrodili ako tvoje deti, ktorý bol, je a neustále prichádza v každom novom živote. 

Amen.