UVERME, ŽE BOH JE DARCA ŽIVOTA

Božie slovo

„Skôr než som ta utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr než si vyšiel 

z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.” 

(Jer 1,5)

Úvaha

Dieťa, ktoré prichádza neplánovane v dôsledku ,,užívania si života” jeho rodičov, môže podľa nich znamenať nebezpečenstvo alebo prekážku v ich takzvanom šťastí. Vtedy sa je ho život ocitá v smrteľnom ohrození zo strany najbližších. 

Keď Boh vkladá človeku do rúk moc odovzdávať život, bezhranične mu dôveruje. Dáva mu ju v dôvere, že každý život, ktorý rodičia darujú, bude posvätný a bude predstavovať najvyššiu hodnotu. 

Žiaľ, sú ľudia, ktorí dokážu z Božích darov robiť výlučne zábavu a predmet vlastného potešenia. Neschopnosť využívať Božie dary sa môže stať nebezpečnou zbraňou v ľudských rukách. 

Bože, daj, aby sme tvoj veľký dar nezaraďovali medzi potešenia tohto sveta”, ale vždy s ním zaobchádzali ako s podielom na tvojom božskom otcovstve. 

Modlime sa, aby rodičia, ktorí odmietajú počaté dieťa, pochopili, že Boh je darcom ich života aj života ich dieťaťa a pri jali najkrajší dar – nový život.

 

Prosby

Modlime sa za všetky deti, aby ich srdcia naplnené dôverou nezastavila nedôvera dospelých.

Ochraňuj a posväcuj nás, Pane.

Bože Otče, ty si stvorený svet zveril ľuďom, osloboď ich od všetkého násilia.

Pane Ježišu, ty si bral všetky deti do náručia, daj, aby sme sa opäť mohli cítiť ako nevinné deti Otca.

Duchu Svätý, naplň nás odvahou nazývať zlo pravým menom.

Otče náš… Zdravas’, Mária…

Svätá Mária, oroduj za nás. Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.

Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

Modlitba za nenarodené deti

Bože, Otec milosrdenstva a darca života, zhliadni, prosíme, na všetky počaté deti. Zahrň ich svojou starostlivosťou a dovoľ im šťastlivo prísť na svet. 

Prosíme ťa zvlášť za tie nenarodené deti, ktoré sú ohrozené potratom. Vyriekni nad nimi svoje slová: ,,Ži, rasti!” Daj, aby si ich matky a najbližší rozmysleli rozhodnutie siahnuť im na život. Učiň, aby rodičia s láskou prijali svoje dieťa a v ňom tvojho Syna Ježiša.

Bože, posilňuj rodičov, ktorí prežívajú ťažké obdobie, a zjav sa im ako ten, ktorý dokonale uspokojuje všetky duchovné, fyzické, psychické a materiálne potreby. 

O to ťa prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista, skrze ktorého sme sa znovu zrodili ako tvoje deti, ktorý bol, je a neustále prichádza v každom novom živote. 

Amen.