25. marec je dňom kedy každoročne začíname projekt 9 mesiacov za život. A nie náhodou. Je to deň, kedy katolícka tradícia slávi Ježišovo počatie, tzv. Zvestovanie Pána. Udalosť Zvestovania – keď archanjel Gabriel „zvestuje“ Márii, že počne a porodí Božieho Syna. Mária ochotne súhlasí. 

Pridajme sa k naším spolupracovníkom v Trnave, ktorí sa od soboty, 16. marca 2019 budú stretať pred milostivým obrazom trnavskej Panny Márie, aby sa modlitbou pripravovali na štart 4. ročníka nášho projektu! 

 

DEVIATNIK ZA NENARODENÉ DETI

PRED SLÁVNOSŤOU ZVESTOVANIA PÁNA

 

  1. deň

UZNAJME BOHA ZA STVORITEĽA KAŽDÉHO ČLOVEKA

 

Božie slovo

„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gn 1, 27)

 

Úvaha

Mnohí dieťa považujú za svoje vlastníctvo. Skutočnosť, že človek je schopný odovzdávať život, môže viesť k mylnej domnienke, že ho môže aj zabiť. Spojenie osôb je veľmi intímne, ale počatie dieťaťa nie je súkromná záležitosť. Malý človiečik nepatrí len svojim rodičom. Patrí predovšetkým Bohu. V raji vidíme Boha, ktorý sa k človeku správa láskavo a úctivo, pretože človek je stvorený na Boží obraz a podobu. Platí to o každom z nás. Rodičia odovzdávajú život, ale Boh vtláča doňho ne zmazateľný znak – dáva mu nesmrteľnú dušu. Od tej chvíle sa dieťa z mäsa a kostí stáva ne opakovateľným stvorením. Každý človek patrí Bohu, pretože Boh je darca života. On vdychu je každému človeku dych života – večného života. Bože, pripomínaj nám, že ty si naším Otcom, Otcom všetkých ľudí, aby nikto nedvíhal ruku na život nenarodených detí.

 

Prosby

Prijmime Božiu lásku a modlime sa, aby každého človeka, ktorého Boh miluje, milova li aj jeho rodičia.

Bože, vlej do našich sŕdc svoju lásku.

Bože Otče, ty si z lásky stvoril človeka, učiň, aby sme sa touto láskou navzájom obda rúvali.

Kriste, ty si vyslobodil človeka z krajiny smrti, uzdrav srdcia zranené nedostatkom lásky.

Duchu Svätý, ktorý prenikáš všetko živé, daj, aby na svete zavládla láska k životu a jeho ochrana.

Otče náš… Zdravas‘, Mária…

 

Svätá Mária, oroduj za nás. Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.

Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

 

Modlitba za nenarodené deti

Bože, Otec milosrdenstva a darca života, zhliadni, prosíme, na všetky počaté deti. Zahrň ich svojou starostlivosťou a dovoľ im šťastlivo prísť na svet. Prosíme ťa zvlášť za tie nenarodené deti, ktoré sú ohrozené potratom. Vyriekni nad nimi svoje slová: ,,Ži, rasti!“ Daj, aby si ich matky a najbližší rozmysleli rozhodnutie siahnuť im na život. Učiň, aby rodičia s láskou prijali svoje dieťa a v ňom tvojho Syna Ježiša. Bože, posilňuj rodičov, ktorí prežívajú ťažké obdobie, a zjav sa im ako ten, ktorý dokonale uspokojuje všetky duchovné, fyzické, psychické a materiálne potreby. O to ťa prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista, skrze ktorého sme sa znovuzrodili ako tvoje deti, ktorý bol, je a neustále prichádza v každom novom živote. Amen.

 

  1. deň

UVERME, ŽE BOH JE DARCA ŽIVOTA

 

Božie slovo

,Skôr než som ta utvoril v matkinom ži vote, poznal som ťa, skôr než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“ (Jer 1,5)

 

Úvaha

Dieťa, ktoré prichádza neplánovane v dô sledku ,,užívania si života“ jeho rodičov, môže podľa nich znamenať nebezpečenstvo alebo prekážku v ich takzvanom šťastí. Vtedy sa je ho život ocitá v smrteľnom ohrození zo strany najbližších. Keď Boh vkladá človeku do rúk moc odovzdávať život, bezhranične mu dô veruje. Dáva mu ju v dôvere, že každý život, ktorý rodičia darujú, bude posvätný a bude predstavovať najvyššiu hodnotu. Žiaľ, sú ľudia, ktorí dokážu z Božích darov robiť vý lučne zábavu a predmet vlastného potešenia. Neschopnosť využívať Božie dary sa môže stať nebezpečnou zbraňou v ľudských rukách. Bože, daj, aby sme tvoj veľký dar nezarado vali medzi potešenia tohto sveta“, ale vždy s ním zaobchádzali ako s podielom na tvojom božskom otcovstve. Modlime sa, aby rodičia, ktorí odmietajú počaté dieťa, pochopili, že Boh je darcom ich života aj života ich dieťaťa a pri jali najkrajší dar – nový život.

 

Prosby

Modlime sa za všetky deti, aby ich srdcia naplnené dôverou nezastavila nedôvera do spelých.

Ochraňuj a posväcuj nás, Pane.

Bože Otče, ty si stvorený svet zveril l’uďom, osloboď ich od všetkého násilia.

Pane Ježišu, ty si bral všetky deti do náručia, daj, aby sme sa opäť mohli cítiť ako nevinné deti Otca.

Duchu Svätý, naplň nás odvahou nazývať zlo pravým menom.

 

Otče náš… Zdravas‘, Mária…

 

Svätá Mária, oroduj za nás. Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.

Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

 

Modlitba za nenarodené deti (viď 1. deň novény)

 

  1. deň

BOH NÁM ZJAVUJE, ŽE JE MILUJÚCIM OTCOM

 

Božie slovo

„Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje.“ (Lk 15, 31)

 

Úvaha

Boh pri stvorení sveta stvoril toho, kto je preňho najvzácnejší a najkrajší – človeka. Zahrnul ho svojou láskou a starostlivosťou, aby mu nič nechýbalo. Dal mu všetko, aby mohol žiť a spieť ku svätosti. V podobenstve o márnotratnom synovi je nádherná scéna, keď sa syn vracia ku svojmu otcovi. Padá pred otcom na kolená a prosí ho, aby ho prijal do svojho domu. Otec naplnený láskou, starostlivosťou a šťastím ho prijíma. Presne taký je Boh Otec, ktorý s otcovskou rozhodnosťou a materinskou láskou prijíma rodiaci sa život. Dieťaťu, ktoré sa chystá na príchod na svet, rodičia nie vždy pripravujú miesto. Prosme milujúceho Boha Otca, aby sa rodičia v chvíľach nevôle nebáli prijať dieťa, ktoré onedlho príde na svet. Nech dobrý Boh vo svojej milosti učiní, aby si rodičia uvedomili plnosť materstva a otcovstva. Bože Otče, sprevádzaj nás svojou pomocou!

 

Prosby

Modlime sa za tých, ktorí pohŕdajú darom vlastného života a životmi iných.

Ježišu, darca života, vyslyš nás.

Bože Otče, ty dávaš život všetkému tvor stvu, otvor nám oči a srdcia, aby sme videli jeho krásu.

Pane Ježišu, ty nám dávaš večný život, daj, aby nám nenávisť a egoizmus nehatili cestu do neba.

Duchu Svätý, oživovateľ, oživuj v nás lás ku k posvätnosti života.

 

Otče náš… Zdravas‘, Mária…

 

Svätá Mária, oroduj za nás. Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.

Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

 

Modlitba za nenarodené deti (viď 1. deň novény)

 

  1. deň

SPOZNAJME NAJVEĽKOLEPEJŠIU PRAVDU: BOH JE LÁSKA!

 

Božie slovo

„Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň.“ (Jer 31, 3)

 

Úvaha

Je Boh skutočne láska? Čo môže mladého človeka presvedčiť o tejto hlbokej pravde? Ako priviesť človeka k láske? Problém môže vyriešiť stretnutie s Bohom, ktorý je milujúci Otec. V ceste však stojí prekážka – bolesť zapríčinená všadeprítomným zlom, ktorú človek v sebe nesie. Ak Boh stvoril svet, prečo je v ňom toľko utrpenia? Túto otázku mladí položili na ho dine náboženstva. Katechétka bez váhania chvejúcim sa hlasom odpovedala: Utrpenie a bolesť sú dôsledkami ľudskej svojvôle a hriechu. Boh je Otcom, ktorý zahŕňa svoje deti starostlivosťou už vtedy, keď prebývajú pod srdcom matky. Nemôžeme Bohu pripisovať zlo a jeho následky. Boh pri pohľade na ľudskú tragédiu rozhodol sa zachrániť ho za každú cenu. Tou cenou sa stala smrť jeho milovaného Syna na oltári kríža. Takto nám Boh ukázal, ako veľmi nás miluje. Ešte stále sa vám to zdá málo? Potom nastalo ticho. V tom tichu nech zaznejú Ježišove slová: Môže žena zabudnúť na svoje dieťa? Môže nemilovať dieťa, ktoré nosí vo svojom lone? Keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudnem. ,,Hľa, do dlaní som si ťa vryl…“ (Iz 49, 16) Duchu Svätý, náš potešiteľ, neustále pred nami odhaľuj najveľkolepejšiu pravdu, že Boh je láska pre všetkých: nenarodených, chodiacich po zemi aj odchádzajúcich z tohto sveta do večnosti.

 

Prosby

Pomáhajme dobrým slovom, príkladom a hlavne modlitbou tým, ktorí sa boja prijať nový život. Modlitba a dobrota robia zázraky.

Daj nám odvahu prijať nový život.

 Bože Otče, veď národy k úcte k počatému životu.

Pane Ježišu, ty si povedal: Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Daj manželom silu, aby odvážne prijímali výzvu na rodičovstvo.

Duchu Svätý, vlej do nás dar odvahy, aby sme dokázali čeliť duchovným útokom na nedotknuteľnosť ľudského života.

 

Otče náš… Zdravas‘, Mária…

 

Svätá Mária, oroduj za nás. Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.

Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

 

Modlitba za nenarodené deti (viď 1. deň novény)

 

  1. deň

DUCH SVÄTÝ NÁS POUČUJE: BOH NESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA TEBA, ZA MŇA,

ZA VŠETKÝCH ĽUDÍ

 

Božie slovo

„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ (Mt 7, 12)

 

Úvaha

Boh nesie zodpovednosť za každého človeka, za každý život vyvíjajúci sa pod srdcom matky. Stvoriteľ všetkých rodičov učí tejto zodpovednosti. Žiadne okolnosti neoslobodzujú rodičov od zodpovednosti za život, ktorý im bol zverený. V tejto úlohe im pomáha samotný Boh – bezprostredne, ako aj prostredníctvom iných ľudí. Zamýšľali sme sa nad tým, že absencia zodpovednosti za život, zvlášť za život ešte nenarodených, vedie k degradácii hodnoty ľudského života? Absencia zodpovednosti za život najčastejšie vedie ku krutým zločinom páchaným na bezbranných nenarodených ľudských bytostiach. Boh spravil

človeka korunou všetkého tvorstva a povolal ho na lásku. Láska a zodpovednosť sú nerozlučne spojené. Každý z nás by mal lásku a zodpovednosť postaviť ako základ svojho života. Modlime sa, aby rodičia, čerpajúc z hojnosti Božej milosti, boli si vedomí zodpovednosti za počatý život a aby si brali za vzor Boha zodpovedného za všetkých ľudí, za každého človeka. Prosme Ducha Svätého, aby pomohol rodičom spoznať krásu lásky a veľkosť ich zodpovednosti za život.

 

Prosby

Dôverujme láske, ktorá v nás prebýva, a modlime sa, aby každý človek bol zodpo vedný za svoj život, lebo je to najvzácnejší dar lásky.

Urob z nás sluhov svojej lásky.

Nekonečne dobrý Otče, daj, aby sme ako deti nasledovali tvoju svätosť a aby sme ti boli podobní v láske.

Pane Ježišu, uč nás ovárať si srdcia pre všetkých núdznych.

Duchu Svätý, príď a presvedč všetkých ľudí o hodnote života.

 

Otče náš… Zdravas‘, Mária…

 

Svätá Mária, oroduj za nás. Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.

Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

 

Modlitba za nenarodené deti (viď 1. deň novény)

 

  1. deň

POMÔŽME KAŽDÉMU DIEŤAŤU SPOZNAŤ PÁNA BOHA A KRÁSU SVETA

 

Božie slovo

„Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.'“ (Mk 10, 14)

 

Úvaha

Pamätáme si, ako sme sa tešili z poznávania sveta a ľudí? Keď sa nám prvý raz podarilo prejsť niekoľko metrov na bicykli alebo keď sme sa hrali so svojimi rovesníkmi? Pamätáme si, ako nás rodičia učili modliť sa a ako sa máme správať v škole? Spomíname si ešte, ako dobre bolo schovať sa v matkinom objatí, keď nám bolo smutno, a chytiť otca za ruku, keď nám hrozilo nebezpečenstvo? Mnohí z nás dostali nádherný dar učiť sa žiť ,,krok za krokom“. Niektorým nebolo dané to zakúsiť, pretože ich život bol ukončený brutálnym zásahom človeka do krásy Božieho poriadku. Takisto aj teraz mnoho detí prebývajúcich pod srdcom matky môže o to prísť. Položili sme si niekedy otázku, prečo práve týmto deťom hrozí nebezpečenstvo smrti, skôr ako by mohli zakúsiť ľudskú nežnosť a krásu sveta? Zamýšľali sme sa nad tým, akým právom niekto rozhoduje o živote iného? Modlime sa, aby si rodičia uvedomili, koľko dobra od Boha zakúsili, a dokázali odo vzdať túto skúsenosť svojim deťom, ktoré teraz držia v náručí, i tým, ktoré sa ešte len vyvíjajú pod srdcom matky.

 

Prosby

Obdivujeme kvety pre ich krásu, ľudí pre ich dobrotu, preto svojím životom svedčme o láske. Modlime sa o to, aby sa ľudia chceli pre ňu obetovať. Keby svet hovoril čokoľvek, buďme si istí, že sa to oplatí.

Urob nás svedkami svojej lásky.

Bože Otče, utvrď v nás vieru v jedinečnosť každého človeka, nesmrteľnosť duše a večný život.

Pane Ježišu, urob naše srdcia citlivými na tiché utrpenie nenarodených detí.

Duchu Svätý, pouč tých, ktorí si nevážia život, že právo na život predstavuje nespochybniteľné právo každého počatého človeka.

 

Otče náš… Zdravas‘, Mária…

 

Svätá Mária, oroduj za nás. Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.

Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

 

Modlitba za nenarodené deti (viď 1. deň novény)

 

  1. deň

SPOZNAJME V JEŽIŠOVI LEKÁRA KAŽDÉHO ČLOVEKA

 

Božie slovo

„A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ludom.“ (Mt 4, 23)

 

Úvaha

Ježiš je najlepší lekár človeka, lekár celej osoby. Lieči predovšetkým dušu, ale aj telo. On je dobrý pastier, ktorý zranenú ovečku berie na plecia, prináša na bezpečné miesto a ošet ruje jej rany. Robí to preto, lebo ľudský život je najvzácnejší dar. Stoja dnes všetci lekári vždy na strane života? Modlime sa, aby žiaden lekár viac neprinášal smrť.

 

Prosby

Modlime sa za deti, ktorým hrozí násilná smrť, a prosme Boha, aby ich zachránil pred agresiou zo strany najbližších.

Pane, daruj nám svoju lásku.

Bože Otče, ty si prvých ľudí povolal na rodičovstvo, daj, aby všetci rodičia realizovali toto povolanie v súlade v tvojou vôľou.

Pane Ježišu, ty si varoval pred pohoršením a ublížením maličkým, pomôž nám chrániť život nenarodených detí.

Duchu Svätý, vdýchni do sŕdc všetkých l’udí lásku ku kráse a dobru, aby všetci dokázali spoznať, čo slúži pre rozvoj ľudstva.

 

Otče náš… Zdravas‘, Mária…

 

Svätá Mária, oroduj za nás. Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.

Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

 

Modlitba za nenarodené deti (viď 1. deň novény)

 

  1. deň

PÁN NÁS POZÝVA CHRÁNIŤ ŽIVOT

 

Božie slovo

„Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.“ (1 Pt 2,21)

 

Úvaha

Nad veľkým mestom zavládla temná noc. Z diaľky doliehajú zúfalé výkriky. Znie to ako volanie mladých o pomoc. Mládež sa potuluje po uliciach, všade je špina, množstvo porozhadzovaných striekačiek, pri domoch stoja prostitútky v červených šatách so smutnými a prosebnými výrazmi na tvári. Vo vzduchu cítiť zápach smrti, beznádeje, smútku, zúfalstva. Cítiš, že všade sa hmýria temné postavy s polámanými krídlami, ktoré neustále niečo šepkajú ľudom do uší. Z ich úst vychádza čierny dym klamstva. Sú to zlí duchovia, ne priatelia človeka aj Boha. Takto vyzerá jeden z možných obrazov civilizácie smrti. Uprostred tohto zmätku prechádzajú obyčajní ľudia, ktorí v rukách nesú zažaté lampy. Pozri sa! Kto sa dotkne lampy, začína sa usmievať a okolo neho sa šíri svetlo. Tí ľudia roznášajú Kristovo svetlo. Sú odrazom Kristovho svetla. Chceš aj ty vnášať Kristovo svetlo do temnoty dnešného sveta? Chceš kráčať po Ježišových stopách? Modlime sa, aby sme boli tými, ktorí roznášajú Kristovo svetlo. Prosme, aby nám nikdy nechýbala sila hlásať evanjelium života.

 

Prosby

Prosme spoločne o to, aby nikto neodmietal Božiu prosbu o starostlivosť o jeho deti.

Na príhovor Panny Márie, vyslyš nás, Pane.

Bože, Otec všetkých ľudí, vpíš nám do srdca vzor tvojej otcovskej lásky.

Pane Ježišu, nauč nás milovať ľudí tak, ako miluje tvoja matka.

Duchu Svätý, daj, aby sa v každom z nás prebudilo Božie dieťa, ktoré je pripravené rásť a priniesť stonásobné ovocie lásky,

 

Otče náš… Zdravas‘, Mária…

 

Svätá Mária, oroduj za nás. Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.

Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

 

Modlitba za nenarodené deti (viď 1. deň novény)

 

  1. deň

PRIJMIME MÁRIU AKO NAJLEPŠIU MATKU A PRVÚ OCHRANKYŇU ŽIVOTA

 

Božie slovo

„Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke:

Žena, hľa, tvoj syn!'“ (Jn 19, 25 – 26)

 

Úvaha

Matka pozná svoje dieťa najlepšie. Vie, kedy ho objať a kedy napomenúť. Dobré vzťahy s matkou a otcom v značnej miere formujú naše človečenstvo. Od momentu skonávania Ježiša na Golgote máme nielen právo, ale predovšetkým synovskú povinnosť vziať ako svätý Ján Božiu Matku k sebe, do svojho srdca. Náš vzťah k Márii a mariánska úcta nie sú prejavom l’udskej slabosti, ale hlbokej viery a dôvery v jej nepochybný príhovor u Spasiteľa. Aká krásna je láska – verná a ne odvolateľná. Takej láske nás svojím životom učí Božia Matka, keď prijíma Ježiša a dokáže byť pri ňom v každej situácii, aj vo chvíli utrpenia a smrti. S dôverou sa jej odovzdajme a nebojme sa prijať výzvu na obranu života, ktorú nám predkladá pri každom pohľade na jej tvár. Prosme Ducha Svätého za matky naplnené strachom pri pomyslení na život, ktorý sa počal pod ich srdcom, aby sa s dôverou odo vzdali Márii. Ona ich naučí zodpovedne milovať. Mária je najlepšia matka a prvá ochranky ňa života. Mária, matka života, matka krásnej lásky, oroduj za nás!

 

Prosby

Modlime sa o čo najhojnejšie ovocie du chovnej adopcie.

Milosrdný Bože, zachráň nenarodené deti.

Otče, ty prenikáš vnútro človeka, nakloň mysle predstaviteľov štátov na stranu ochrany nenarodených detí a srdcia matiek k ich deťom.

Pane Ježišu, dal si nám príklad lásky siahajúcej za hrob, posilňuj matky, ktorých život je v ohrození, aby neváhali v dôvere sa odo vzdať tvojmu víťaznému krížu.

Duchu Svätý, príď a obnov srdcia matiek, otcov, lekárov a štátnych predstaviteľov, aby sa z katov stali zapálení ochrancovia života nenarodených detí.

 

Otče náš… Zdravas‘, Mária…

 

Svätá Mária, oroduj za nás. Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.

Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

 

Modlitba za nenarodené deti (viď 1. deň novény)